Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van inka's fashion&lifestyle concept zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van inka's fashion&lifestyle concept worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door inka's fashion&lifestyle concept ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van inka's fashion&lifestyle concept zijn vrijblijvend en inka's fashion&lifestyle concept behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door inka's fashion&lifestyle concept. inka's fashion&lifestyle concept is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt inka's fashion&lifestyle concept dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlingskosten, exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vanaf een aankoopbedrag van € 100,= berekenen wij geen verzendkosten. Voor artikelen in de SALE worden altijd verzendkosten berekend.

3.2  Betaal gemakkelijk via MULTISAFEPAY (BANCONTACT, IDEAL, VISA, MASTERCARD).

 

Artikel 4. LEVERING

4.1 Voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal inka's fashion&lifestyle concept je hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met inka's fashion&lifestyle concept overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

 

Artikel 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan inka's fashion&lifestyle concept verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

 

Artikel 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door inka's fashion&lifestyle concept geleverde producten dienen geheel en onvoorwaardelijk gerespecteerd te owrden.

6.2 inka's fashion&lifestyle concept garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. RETOURNEREN/RECHT VAN RETOUR 

7.1 Als klant heb je de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je inka's fashion&lifestyle concept daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via de klantenservice: klantenservice@inkasmode kennis te geven. Breuk- of glasschade ontstaan door ondeugdelijke verzending dien je op de dag van levering/ontvangst bij de klantenservice te melden en valt derhalve niet onder het 14-dagen retourrecht.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft inka's fashion&lifestyle concept de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel is uiterlijik binnen 14 dagen (weekend meegerekend) aangemeld bij de klantenservice, het artikel mag niet gebruikt of gedragen zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd voorzien van alle labels en etiketten zoals origineel bevestigd. De originele factuur moet zijn toegevoegd. 

De kosten voor retourzendingen komen voor jouw rekening. 

Artikelen gekocht in SALE worden niet teruggenomen.

 

7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen 14 dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan inka's fashion&lifestyle concept te retourneren.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel is uiterlijik binnen 14 dagen (weekend meegerekend) aangemeld bij de klantenservice, het artikel mag niet gebruikt of gedragen zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd voorzien van alle labels en etiketten zoals origineel bevestigd. De originele factuur moet zijn toegevoegd. De kosten voor retourzendingen komen voor jouw rekening. 

Beschadigde, gedragen of incomplete artikelen worden niet geaccepteerd en niet terugbetaald. Mocht je de artikelen terug willen, dan betaal je opnieuw de verzendkosten.

7.4 Artikelen gekocht in SALE kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

Artikel 8. GARANTIE

8.1 inka's fashion&lifestyle concept garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken zoals duidelijk waarneembare productiefouten en inferieure kwaliteitskenmerken.

8.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal inka's fashion&lifestyle concept de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van inka's fashion&lifestyle concept, vervangen of zorgdragen voor herstel. 

8.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van inka's fashion&lifestyle concept, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.  

 

 Artikel 9. OVERMACHT

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft inka's fashion&lifestyle concept ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat inka's fashion&lifestyle concept gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan inka's fashion&lifestyle concept kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

inka's fashion&lifestyle concept is een handelsnaam van inka's mode BV.

Oude Kerkstraat 21/Kapellestraat 26

4524 CT  SLUIS

BTW: NL820 888 497 B01

KvK: 20155612